Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

7.219

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.370

Hình sự

882

Dân sự

4.142

Hôn nhân và gia đình

111

Kinh doanh thương mại

32

Hành chính

46

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

633

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv