Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

21.304

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

5.177

Hình sự

2.497

Dân sự

11.298

Hôn nhân và gia đình

267

Kinh doanh thương mại

72

Hành chính

160

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

1.830

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv